МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

  • Юрій Дащенко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.03

Ключові слова:

здоров'язбережувальна компетентність, здоровий спосіб життя, моделі, викладачі, вища освіта.

Анотація

В с т у п . Присвячена проблемі формування здоров'язбережувальної компетентності у студентів закладів вищої педагогічної освіти. У контексті сучасних викликів – соціальної напруги, пандемій, екологічних криз і психоемоційного стресу – здоров'я, як фізичне, так і психоемоційне, стає найважливішим аспектом професійної підготовки.

Розглянуто модель формування здоров'язбережувальної компетентності, яка включає теоретичний, змістовий, організаційний і процесуальний блоки. Теоретичний блок базується на педагогічно-центричному й контекстуальному підходах, що дозволяє поглиб- лено аналізувати потреби та здібності студентів. Змістовий блок включає аксіологічний, гносеологічний і праксеологічний компоне- нти, які спрямовані на розвиток ціннісних орієнтацій, знань і практичних навичок. В організаційно-процесуальному блоці розглядаються етапи формування компетентності: діагностичний, базовий і рефлексивно-аналітичний, які забезпечують системний підхід до навчального процесу. Мета і завдання. Мета дослідження – розробити модель формування здоров'язбережувальної компете- нтності здобувачів вищої педагогічної освіти.

Р е з у л ь т а т и . Ця модель може слугувати як практичним інструментом для викладачів вищих навчальних закладів, так і осно- вою для подальших досліджень. Він спрямований на підготовку майбутніх викладачів, які не лише передаватимуть знання, а й розви- ватимуть у студентів навички самозбереження та відповідального ставлення до свого здоров'я, що є важливою складовою сучасної педагогічної науки.

В и с н о в к и . Одним із основних аспектів, що потребує уваги в цьому контексті, є розробка методичних засад оцінки ефектив- ності моделей формування здоров'язбережувальних компетентностей. Варто зазначити, що традиційні методи оцінювання навча- льних досягнень: заліки та іспити, часто не враховують компетентності, пов'язані зі здоров'ям. Це, зі свого боку, призводить до неефективності освітнього процесу з погляду підготовки студентів до реальних життєвих викликів, зокрема збереження власного здоров'я в умовах стресу, екстремальних ситуацій та інших факторів ризику.

Біографія автора

Юрій Дащенко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна

Дащенко Юрій – аспірант кафедри педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Контактна інформація: +38 (097) 720 13 22, e-mail: dashenko.yura@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-01

Як цитувати

Дащенко, Ю. (2024). МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(18). https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.03