ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

  • Ольга ПЛАХОТНІК Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7732-5554

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.10

Ключові слова:

науково-дослідна діяльність, методологія, теоретико-методичне забезпечення науково-дослідної діяльно- сті, заклади вищої освіти, професійна підготовка, науково-дослідна практика.

Анотація

В с т у п . Розглядаються сучасні вимоги до підготовки та перепідготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, а також до ви- щої професійної освіти, якій бракує якісно нового теоретико-методичного забезпечення науково-дослідної діяльності.

Заклади вищої освіти України посідають провідне місце в системі багаторівневої підготовки та перепідготовки наукових і науко- во-педагогічних кадрів. У багатьох із них створені такі наукові центри, як спеціалізовані вчені ради із захисту докторських дисертацій і ради із захисту докторів філософії (PhD), магістратури, аспірантури, докторантури, система додаткової професійної освіти, пере- підготовки та підвищення кваліфікації персоналу.

Знання методології, теорії, технології, методики та організації науково-дослідної діяльності є необхідною основою для аспіран- тів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, співробітників наукових підрозділів установ різного профілю, організаторів науково- дослідної діяльності всіх рівнів. Вимоги до професійної підготовки випускників закладів вищої освіти передбачають активне залучен- ня викладачів і студентів до наукових досліджень.

Мета і завдання. Провести теоретичний аналіз стану вітчизняної та зарубіжної науково-дослідної роботи студентів з метою ро- зширення наукових знань про організацію й розвиток педагогічних дослідницьких технологій; на розвиток студентської наукової тво-

 

 

рчості в усіх її формах для оволодіння майбутнім викладачем методологією наукового дослідження, свідомого впровадження в педаго- гічну практику новітніх досягнень науки, техніки і культури.

Р е з у л ь т а т и . У цьому контексті особливого значення набувають пошук нових технологій, відтворення та розширення науко- вого потенціалу майбутніх викладачів, ефективне застосування, формування й розвиток наукових шкіл, створення максимально сприятливих умов для творчого зростання майбутніх спеціалістів.

В и с н о в к и . Успішне оволодіння бакалаврами й магістрами навичками науково-дослідної та творчої роботи дозволяє їм віднос- но легко включатися у професійну діяльність, трансформувати наукові знання у сферу практичного застосування. У зв'язку з цим у навчальні плани більшості закладів вищої освіти України включено спеціалізовані навчальні дисципліни з основ науково-дослідницької діяльності та впроваджено елементи наукової творчості у фундаментальні, професійно орієнтовані та спеціальні дисципліни. Це сприяє створенню необхідних умов для інтеграції вищої школи України у світовий освітньо-науковий простір шляхом активізації про- цесів залучення талановитої молоді до наукових досліджень, впровадження досвіду провідних університетів світу як передумови для формування й розвиток особистості вчителя.

Біографія автора

Ольга ПЛАХОТНІК, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна

Плахотнік Ольга – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Контактна інформація: +38 (067) 293 47 82, e-mail: olgaplakhotnik@knu.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-01

Як цитувати

ПЛАХОТНІК, О. (2024). ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(18). https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.10