ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Микола ЖИЛЕНКО Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3699-5471

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.05

Анотація

В с т у п . Аналіз останніх публікацій та апробації наукових досліджень на конференціях, симпозіумах, під час дискусій науковців по- казують, що нині змінюються підходи до організації освітнього процесу – спочатку під впливом епідемії COVID-19, а потім російської агресії проти України. Водночас формальна освіта попри все залишається головною повсякденною активністю особистості в ЗВО. Вона базується на сучасних наукових тенденціях і практиках. Отримання освітньої послуги стає більш доступною. Формується інди- відуальна траєкторія освіти, зокрема з використанням технологій дистанційного навчання. Саме організація освітнього процесу з використанням дистанційних технологій стає провідною в умовах військового часу. Окремої уваги заслуговують підходи до його організації з використанням елементів неформальної освіти.

Мета статті полягає в осмисленні місця неформальної освіти в освітньому процесі вищої школи, а завдання – розглянути мож- ливі прикладні аспекти неформальної освіти під час підготовки фахівців у межах освітньо-наукової програми "Освітні, педагогічні технології" спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, зокрема проаналізувати можливості використання елементів неформальної освіти під час побудови й організації вивчення дисципліни "Інноваційні освітні технології", змістове наповнення самостійної роботи студентів. Значної уваги у статті набули пошуки відповіді на запитання – наскільки самостійна робота за такої організації дозво- лить формувати передбачені робочою програмою дисципліни (РПНД) компетентності і програмні результати навчання, що містять- ся в освітній програмі. Для досягнення поставленої мети й розв'язання завдань використано методи: моделювання діяльності студентів, із використанням уже наявного досвіду роботи під час опанування здобувачами змісту навчальних дисциплін та інших освітніх програм: бесіди, опитування, оцінювання виконаних завдань, зворотного зв'язку (анкетування).

Р е з у л ь т а т и . Під час створення робочої програми курсу й дослідженні можливостей використання елементів неформальної освіти використовувалось поетапне моделювання діяльності магістрантів, під час якого має відбуватися пошук доступних масових відкритих онлайн курсів, які б могли доповнювати зміст навчання, з урахуванням мети й завдань дисципліни, часу самостійної роботи для опанування цих курсів, конкретних результатів, які можуть перевірятися та враховуватися в межах модульно-рейтингової сис- теми оцінювання навчальних досягнень студентів.

В и с н о в к и . Результати обговорення концепції робочої програми з колегами показали, що запропонована організація самостій- ної роботи студентів із використанням елементів неформальної освіти під час вивчення дисципліни "Інноваційні освітні технології" сприятиме формуванню передбачених освітньо-науковою програмою компетентностей і програмних результатів навчання і конкре- тизує, оптимізує організацію самостійної роботи, як найважливішої складової освітнього процесу на другому рівні вищої освіти.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-01 — Оновлено 2024-04-04

Версії

Як цитувати

ЖИЛЕНКО, М. (2024). ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(18). https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.05 (Original work published 01, Квітень 2024)