ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ВИКЛАДАЧА В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Наталія Головко Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7583-2475

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.02

Ключові слова:

pedagogical creativity, lecturer, creative competence, professional competence.

Анотація

В с т у п . Присвячена проблемам педагогічної творчості викладача як складової його професійної діяльності. Розглянуто понят- тя педагогічної творчості, проаналізовано рівні педагогічної творчості й умови професійного його становлення.

Окреслено ознаки педагогічної творчості, зокрема такі: новаторство, оригінальність, нестандартність процесу й результату педагогічної діяльності, вихід за межі загальновідомого в педагогічній науці та практиці. Визначено важливу передумову розвитку творчої особистості майбутнього вчителя це – особистісний і професійний вплив викладачів університету. Важливим є викорис- тання викладачами інтерактивних педагогічних технологій – таких, що синтезують досягнення педагогічної науки і практики. Зокре- ма: діяльнісно-орієнтовані (проєктні технології), особистісно-орієнтовані (діалогічні, тренінгові), когнітивно-орієнтовані тощо. Педагогічна творчість – це оригінальний і високоефективний підхід педагога до розв'язання навчально-виховних завдань, що збагачує теорію і практику навчання та виховання. Це завжди пошук і знаходження нового. Педагогічна творчість – це створення передового педагогічного досвіду, нововведення, яке суттєво змінює погляди на педагогічні явища та пов'язане з творчими досягненнями вчите- ля, високим рівнем майстерності, педагогічним мистецтвом.

Високий рівень творчої компетентності викладача вищої освіти є невід'ємною, базовою складовою виховання сучасного фахівця, основою його успішної професійної діяльності і, як наслідок, високої якості навчального процесу та інноваційної діяльності.

Мета статті – розглянути сутність поняття "педагогічна творчість" і визначити роль педагогічної творчості у процесі про- фесійної підготовки майбутніх викладачів.

Р е з у л ь т а т и . Творчість є формою розвитку; лише творчі особистості здатні забезпечити інноваційне навчання. Саме ком- петентність педагога володіти творчою компетентністю є запорукою успішної професійної самореалізації.

В и с н о в к и . Аналіз професійних завдань викладача, а також вимог, які висуває до нього суспільство, показує, що фасилітативна компетенція входить у структуру професійної компетентності педагога й дозволяє розв'язувати ключові професійні завдання.

Біографія автора

Наталія Головко, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна

Головко Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Контактна інформація: +38 (067) 498 31 90; e-mail: golovkonata@knu.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-01

Як цитувати

Головко, Н. (2024). ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ВИКЛАДАЧА В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(18). https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.02