Процедура рецензування

Процедура рецензування статей у цьому виданні корелює з  публікаційними принципами Комітету з етики наукових публікацій (COPE). 

Мета рецензування – встановлення необхідної і достатньої міри відповідності статей, поданих до публікації, стосовно вимог щодо цього видання.

Видання здійснює подвійне анонімне (сліпе) рецензування статей, поданих для публікації. У процедурі розгляду поданих матеріалів майбутньої публікації (рукопису) рецензенти та автори не знають один одного та діють анонімно, чим забезпечується уникнення між ними конфлікту інтересів та незалежна об’єктивна оцінка поданого рукопису. 

Автор надсилає необхідний пакет документів (рукопис статті, резюме українською та англійською мовами, реферат англійською мовою та інформацію про себе) на E-mail: pedvisnyk@gmail.com

Протягом 5 робочих днів Ви отримуєте зворотній зв’язок щодо прийняття (неприйняття) статті до рецензування та призначення рецензентів.  

Рецензування матеріалів статті відбувається в кілька етапів:

1) призначення редакцією  двох рецензентів за критеріями коректності фаховості (щодо поданого рукопису) та відсутності конфлікту інтересів між ними й авторами;

2) підготовка рецензії згідно з встановленими вимогами (приблизні терміни роботи - від одного до двох місяців);

Результатом роботи над рукописом на цьому етапі є прийняття конкретного рішення з кількох варіантів:

- прийняти статтю до публікування;

- доопрацювати статтю відповідно до рекомендацій, викладених у рецензії(ях) (у цьому разі повторюються етапи 1 і 2);

- відхилити статтю;

3) публікування статті після остаточного виправлення статті автором(ами), прийняття рішення усіма рецензентами (експертами) і підписання та передачі автором(ами) Угоди про передачу авторських прав та рішення редакції про її публікацію.

Структура рецензії містить обов’язкові складові:

1) оцінка відповідності поданого рукопису статті сфері, меті та завданням нашого видання;

2) встановлення відповідності рукопису щодо вимог, порядку оформлення та етичних принципів видання;

3) встановлення відповідності назви статті її змісту; достатності й логічності аргументації автора(ів), щодо їхніх наукових положень та висновків у рукописі статті;

4) встановлення коректності використаної джерельної бази у поданих матеріалах дослідження, а також формулювання висновків;

5) встановлення необхідної міри новизни та оригінальності для аудиторії журналу та міжнародної наукової спільноти. 

Відхилення рукопису ґрунтується на таких положеннях:

1) невідповідність рукопису статті вимогам щодо обсягу, структури, коректності поданих результатів дослідження (наприклад, зазначено методи, але вони не були використані в роботі);

2) відсутність коректного сучасного науково-методологічного обґрунтування дизайну проведеного дослідження;

3) недостатня структурованість висновків стосовно завдань, мети, обраної методології проведеного дослідження;

4) відсутність посилань на сучасні джерела (тобто на джерела за останні 5 років) або некоректне самоцитування;

5) не дотримання загальних вимог щодо стилю та логіки викладення матеріалу рукопису статті, що призводить до різночитання та спотворення його змісту.